(۲۳)
قبله و فلسفۀآن در اسلام و ادیان

غلامعلى مجدآبادى، فرشته

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکدۀاصول دین قم
استاد راهنما: بهشتى، احمد
۱۳۷۸

این تحقیق در سه بخش قبله و فلسفۀآن را در قرآن کریم و روایات معصومین و علوم و ادیان بررسى کرده ‏است: بخش اول، قبله و فلسفۀآن در اسلام، بخش دوم، فلسفۀقبله در سایر ادیان الهى، بخش سوم، فلسفه قبله در ادیان غیر الهى.