(۱۸)
ضوابط کاربرد روایات اهل سنّت در تفسیر قرآن کریم

باقری، حمید

کارشناسی ارشد علوم حدیث
دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
استاد راهنما: رحمان‌ستایش، محمدکاظم
استاد مشاور: مهدوی راد، محمدعلی
۱۳۸۶
۴۳۰ ص

نگارنده، به این سؤالات پاسخ می‌دهد: مذهب راوی، در ارزیابی سندی و متنی حدیث، نقشی دارد؟ روایات اهل سنّت، در حوزۀ تفسیر و مطالعات قرآنی کاربرد دارند؟ تحلیل و نسبت کاربرد روایات اهل سنّت در حوزۀ تفسیر با سایر حوزه‌های علمی دیگر چیست؟ ضوابط استفاده از روایات اهل سنّت در حوزۀ تفسیر و علوم قرآنی، کدام است؟وی، در فصل اول، با عنوان «بازشناسی کلیات»، به سنّت و دلایل حجّیت آن، حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن کریم، شیوه‌های تصحیح و پذیرش روایات، حجّیت خبر موثّق و تعامل علمی میان راویان و محدّثان شیعه و اهل سنّت، گذرا و کوتاه، اشاره نموده است.در فصل دوم، «نقش مذهب در ارزیابی سندی و متنی حدیث» را از نظر شیعه و اهل سنّت، بررسی و تحقیق نموده است.فواید متعدد نقل روایات تفسیری اهل سنّت را در فصل سوم، با عنوان «کارکردهای نقل روایات تفسیری اهل سنّت»، مطرح ساخته است.در فصل چهارم، «اصول کاربرد روایات اهل سنّت در تفسیر» و مهم‌ترین ملاک‌ها و معیارها در تشخیص سره از ناسره در روایات تفسیری اهل سنّت را با واکاوی کاربردی در تفاسیر شیعه، ذکر کرده است.در فصل پایانی، بر امکان نقد روایات شیعی بر پایۀ احادیث صحیح نقل شده از طریق اهل سنّت، تأکید و از «تعامل نقدی میان روایات تفسیری شیعه و اهل سنّت»، سخن به میان آورده است.