(۲۰)
بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع)

آرست، حسین

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه قم، دانشكده الهیات
استاد راهنما: مودب، رضا
استاد مشاور: ناصح، علی احمد.
۱۳۸۲
۲۷۲صفحه
كلید واژه : روایت / تفسیر / جعفربن محمد(ص)، امام ششم / قرآن / تشیع /

چكیده : دراین رساله كه با عنوان بررسی روایات تفسیری امام صادق(ع) در جز نهم قرآن در سه فصل تنظیم گردیده است، احادیث تفسیری امام صادق(ع) در ذیل جز نهم از تفاسیر روائی شیعه جمع آوری و از منابع اصلی مصدریابی و استدراك شده است.تمام احادیث نقل شده ، مورد بررسی سندی و دلالی قرار گرفته و در پایان شرح حال رجال در فصلی جداگانه آمده است.