(۲۱)
بررسی روایات تفسیری غلات

زارع شیبانی، کوروش

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
استاد راهنما: دیاری، محمّدتقی
۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۱۶۲
کلید واژه: روایات تفسیری ، تحریف قرآن، اندیشه های غلات، حلول، تشبیه، تجسیم، تناسخ.

چکیده: معرفی غلات و اندیشه های آنان و تجزیه و تحلیل روایات تفسیری نقل شده از سوی آنها است. در این رساله نخست تعریفی از غلو و غلات و ریشه یابی این پدیده در میان تشیع ارایه شده و سپس برخی از اندیشه های غلات مانند حلول و تناسخ، تشبیه و تجسیم و الوهیت و ربوبیت ائمه به نقد کشیده می شود. آنگاه دیدگاههای غلات در مورد تحریف قرآن مطرح و مورد ارزیابی قرار می گیرد. نگارنده ضمن معرفی برخی از راویان روایات تفسیری از غلات به نقد و بررسی روایات تفسیری آنها که از آن غلو استشمام می شود پرداخته و آنها را از لحاظ سندی و دلالتی مورد ارزیابی و جرح و تعدیل قرار می دهد. وی همچنین جدولی از روایات تفسیری هر راوی و وضعیّت این روایات از لحاظ قوّت و ضعف روایت ارایه می نماید.