(۲۴)
مبانی كلامی‌حجیت اهل بیت علیهم السلام در تفسیر قرآن كریم

عباس، مظهر

كارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
استاد راهنما: معموری، علی
۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۱۷۵
کلید واژه: اهل بیت، تفسیر قرآن، علم امام، عصمت اهل بیت، روایات تفسیری، حجیت سنت، سیره اهل بیت

چکیده: بررسی نقش اهل بیت در تفسیر قرآن و مبانی حجیت تفسیری كلام ایشان است. در این نوشتار با توجه به علم و عصمت امامان شیعه و بهره مندی كامل ایشان از حقیقت قرآن به نقش آنان در تفسیر كلام وحی و حجیت روایات تفسیری پرداخته شده و شیوه‌‌های تفسیری اهل بیت(ع) بیان می‌گردد. نگارنده به نقش سنت در تفسیر قرآن اشاره و مبانی كلامی‌حجیت تفسیری اهل بیت را با توجه به علم بی انتهای اهل بیت و علم غیب آنان و دارا بودن عصمت اهل بیت تبیین می‌نماید. ارتباط اهل بیت و سیره آنان با سیره پیامبر و سیری اجمالی در سیره آنان از مباحث بعدی این رساله است.