(۲۹)
بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در جزء ششم قرآن

قربانی، عباسعلی

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه قم
استاد راهنما: مودب، رضا
استاد مشاور: تجری، محمدعلی
۱۳۸۱

چکیده: در این رساله که با عنوان بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در جز ششم قرآن تنظیم گردیده است، احادیث تفسیری امام صادق (ع) در ذیل آیات جز ششم قرآن مجید از تفاسیر روایی شیعه جمع‌آوری و از منابع اصلی مصدریابی و استدراک شده است. تمامی احادیث نقل شده مورد بررسی سندی و دلالی قرار گرفته و در پایان نیز شرح حال رجال در فصلی جداگانه آمده است.