(۳۸)
شرح الشواهد الشعریة لتفسیر الدر االمنثور

حیدرى، حمیدرضا

کارشناسى ارشد زبان و ادبیات ‏عرب
دانشگاه علامه طباطبایى
استاد راهنما: خضیر، جعفر
۱۳۷۵

این تحقیق به زبان عربى نوشته شده و موضوع آن ‏شرح اشعارى است که در تفسیر الدر المنثور عبدالرحمن ‏سیوطى مورد استشهاد قرار گرفته‏اند. نخست شرح حال‏ مفسر و دانش‌ها و اساتید و آثار او و نیز روش وى درتفسیر مورد بحث قرار گرفته و فهرست اهم تفاسیر روائى فریقین آمده، سپس شواهد شعرى تفسیر مذکور شرح داده شده ‏است.