(۶۳)
بررسی موارد لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی منافقین در قرآن و حدیث

نویسنده : اخلاصی نیا، حسین

دانشگاه : آزاد اسلامی تهران، مركزی
استاد : حریرچی، فیروز

موضوع : در این پایان‌نامه آیات مربوط به منافقین جمع‌آوری و تجزیه و تركیب شده، سپس لغات دشوار شرح گردیده و شأن نزول آیات و نكات بلاغی آنها بیان شده‌اند.