(۱)
محدّثان شیعه در قرن نهم و دهم هجرى و سبك حدیث‏نگارى آنان

طباطبایى، سید علیرضا

كارشناسى ارشد علوم قرآنى
مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)
استاد راهنما: عابدى، احمد
سال ۱۳۷۹
۱۸۳صفحه

در این پایان‏نامه، پس از بیان اجمالىِ سیر تدوین حدیث در ادوار گذشته، مهم‏ترین محدّثان قرن‏هاى نهم و دهم هجرى كه داراى تألیفات حدیثى بوده‏اند، معرّفى شده‏اند و به بیان شرح‏حال، استادان، شاگردان و آثار آنان پرداخته شده است.
با معرّفى محدّثان بزرگ این دو قرن و بررسى روش آنان در نقل و تدوین حدیث، میزان توجّه و اقبال عمومى به حدیث، نوع احادیث نقل شده در موضوعات مختلف، كیفیت نقل حدیث از جهت دقّت یا تسامح در متن، تقطیع، نقل به مضمون، و نیز دقّت در نقل سند و شرح و تفسیر احادیث و. . . روشن مى‏گردد. ضمناً میزان توجّه به منابع روایى اهل سنّت، استفاده از منابع اصیل و كهن حدیث، و نیز اجازات حدیثى و. . . از دیگر نكته‏هایى است كه از بررسى تاریخ محدّثان در كتاب‏هاى حدیثى به‏دست آمده است.
پژوهش حاضر، داراى شش فصل است.
فصل نخست به كلمات اختصاص یافته و در آن، تبیین موضوع، پیشینه تحقیق، سؤال‏هاى تحقیق و. . . به اختصار بیان شده است.
فصل دوم با عنوان «نگاهى اجمالى به سیر تدوین حدیث در ادوار گذشته»، به طور گذرا به بررسى تدوین حدیث از عصر رسالت تا تألیف جوامع ثانویه پرداخته شده است.
فصل سوم به معرّفى مهم‏ترین محدّثان قرن نهم هجرى اختصاص داده شده و به معرّفى و بیان اساتید، شاگردان و آثار حدیثى و غیر حدیثى آنها پرداخته شده است.
فصل چهارم با عنوان «مهم‏ترین محدّثان قرن دهم هجرى» به معرّفى اساتید و شاگردان و آثار حدیثى آنها پرداخته است. در فصل پنجم، مهم‏ترین كتاب‏هاى حدیثى و قرن نهم و دهم هجرى مورد بررسى قرار گرفته است. در فصل ششم نیز از بحث نتیجه‏گیرى شده و پیشنهادهایى ارائه شده است.