(۳)
سیر تدوین حدیث

ایزدی‌مباركه، كامران

كارشناسی ارشد، الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه امام صادق (ع)
به راهنمایی: غفاری، علی اكبر
سال ۱۳۶۸
۲۲۷صفحه
كلید واژه : تدوین / حدیث / محدث / شیعه

چكیده : این رساله پنج فصل دارد. در فصل اول از معنای لغوی و اصطلاحی حدیث و واژه هایی كه با آن قریب المعنی هستند چون خبر، روایت ، اثر و سنت بحث می شود. در فصل دوم رای علما فریقین در باره ابتداء تدوین حدیث و مواضع اختلاف آندو و اولین مدون حدیث در ایندو مذهب و كتب روایی تدوین شده در زمان حضرت رسول مورد بحث قرار می گیرد. در این مبحث سیر تدوین حدیث در زمان رسول اكرم و موضع سنت آن حضرت در قبال تدوین و نشر احادیث از نظر خواننده گرامی خواهد گذشت . در فصل سوم سیر تدوین حدیث در زمان ابوبكر، عمر، عثمان، علی، خلفاءبنی امیه و بنی عباس تا تدوین مهمترین كتب روایی اهل سنت از جمله صحاح سنه بحث خواهد شد در این فصل خواننده محترم بیشتر با سیر تاریخی تدوین حدیث در مذهب اهل سنت آشنا خواهد شد. در فصل چهارم از مهمترین محدثان و مدونان حدیث در مذهب شیعه كه صاحبان كتب و اصول اربعانه بوده اند بحث می‌شود. د راین فصل علاوه بر اینكه تحقیق در باره مشیخه سه كتاب مهم امامیه یعنی من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار به عمل آمده، سیر تدوین حدیث در مذهب امامیه از زمان حضرت امیر تا تدوین كتب اربعه شیعه نیز تبیین شده است . با توجه به تكمله این مبحث كه در ان از سایر تدوین كنندگان حدیث در مذهب شیعه كه در مشیخه كتب فوق الذكر عنوان نشده‌اند بحث شد با وجود مفقود شدن رجال مرحوم كلینی می توان ادعا كرد در این فصل اكثر مشایخ آن بزرگوار در كتاب شریف كافی نیز ذكر شده‌اند. در كتب رجال شیعه در ترجمه بعضی از راویان مذكور در این فصل گفته شده كه فلان راوی دارای فلان كتاب یا كتب است و همچنین صاحب اصلی می باشد . به همین مناسبت مادر آخرین فصل این رساله در باره معنای اصل و فرق آن با كتاب ، اهمیت اصول اربعمائه، تعداد اصول و صاحبان آنها بحثی را مطرح كرده‌ایم .