(۴)
جایگاه صحیح مسلم در سیر تدوین حدیث (پنج جلد)

پور طباطبائی، مجید

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشكده اصول الدین قم
به راهنمایی: معرفت، محمدهادی
استاد مشاور: محمدی، عبدالله
سال ۱۳۷۷
۲۵۹صفحه
كلید واژه : حدیث / صحیح مسلم(كتاب) / اسلام

چكیده : این پژوهش شامل سه قسمت كلی به شرح زیر است:۱-سنت ، دومین منبع اجتهاد.۲-چگونگی انتشار حدیث اهل تسنن.۳-صحیح مسلم