(۳)
آشنایی با احوال و احادیث زنان راوی پیامبر (ص) (از حرف ذال تا یاء)

علی‌نژاد، طیبه

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انسانی
به راهنمائی : غروی‌نائینی، نهله
سال ۱۳۷۷
۱۵۲ صفحه
كلید واژه : زن راوی / محمد (ص) پیامبر اسلام / حدیث

چكیده : در رساله حاضر زنان راوی پیامبر، زندگی و احادیث آنان معرفی شده است و محدوده مطالعه آن براساس حروف الفبا از حرف ((ذال)) تا ((یاء)) می‌باشد. روش تحقیق چنین است كه ابتدا بر اساس مطالعه كتب سیره، تاریخ و رجال نام زنان راوی حدیث نبوی استخراج گردیده، سپس به شرح حال و احادیث آنان پرداخته شده است . این رساله در دو فصل تدوین شده است . فصل اول شامل مقدمه و پیش درآمدی بر موضوع، تعریف مسئله، روش تحقیق، طرح فرضیات و مسائل مربوط به تالیف پایان‌نامه می‌باشد. در فصل دوم با عنوان روات از صحابیات ، در هر قسمت اسامی راویان به ترتیب حروف الفبا ذكر گردیده، سپس نام یا نامهای دیگر او، نام پدر و مادر، همسر، فرزندان و شرح حال راوی - در صورتی كه در كتب مربوطه شرح حالی از وی وجود داشته باشد - پس از آن فضایل راوی و در ادامه نام كسانی كه كه از راوی مورد نظر روایت كرده‌اند، تعداد احادیثی كه به او نسبت داده‌اند و بالاخره تاریخ وفات او ذكر شده است . در بخش پایانی از شرح حال هر راوی تحت عنوان احادیث ، احادیثی كه از راوی رسیده ذكر شده است . در صورتی كه راوی احادیث بسیاری داشته بنا به انتخاب نویسنده برخی از آنها بیان شده است . در صورتی كه راویی احادیث بسیاری داشته بنا به انتخاب نویسنده برخی از آنها بیان شده است و اگر از راویی حدیثی نرسیده و تنها در كتب مختلف او را از راویان حدیث نبوی برشمرده‌اند، نامش در زمره روات از صحابیان آمده است .