(۵)
زید بن ثابت و روایات قرآنی

قضوی، حسین

کارشناسی ارشد
دانشکدۀالهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم
استاد راهنما: نکونام، جعفر
استاد مشاور: تجری، محمدعلی
سال ۱۳۸۱

چکیده: پایان‌نامۀحاضر با عنوان زید بن ثابت و روایات قرآنی او در چهار فصل تهیه و تدوین شده است. در فصل اول با زندگانی زید بن ثابت، اعم از زندگی شخصی، سیاسی و علمی او پرداخته شده است. در فصل دوم به نقش وی در جمع و کتابت قرآن در عهد رسول خدا (ص) و زمان خلفا پرداخته شده است، در نهایت انگیزۀجمعآوری قرآن توسط زید در زمان خلافت ابوبکر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم این نوشتار به علل و عوامل اختلاف قرائات زید اشاره گردیده و ۳۷ فقره از روایات قرآنی او بیان شده است. در فصل چهارم که فصل پایانی نوشته است به روایات تفسیری زید می پردازد و ۹۷ روایت از روایات تفسیری او بیان و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.