(۱)
بررسی متن، سند، شروح و نسخ خطی مصادر اولیۀ قسمت دوم دعای عرفۀ سید الشهداء(ع)

کرباسچی، محمد مهدی

کارشناسی ارشد علوم حدیث
دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
استاد راهنما: فاطمی، میر مسعود
استاد مشاور: صدرایی خویی، علی
۱۳۸۵
۱۸۵

در این تحقیق، هدف این بوده که مشخص شود آیا قسمت دوم دعای عرفه از امام حسین(ع) صادر شده است یا نه؟ آیا باید آن را خواند (استحبابی)؟ آیا می توان مشخص نمود که حدوداً از چه زمانی این عبارات به کتاب اقبال اضافه شده است؟ نگارنده برای رسیدن به پاسخ این سؤال ها، سه کتاب در زمینۀ ادعیه را که به نظر خودش از مصادر این دعا محسوب می شود، مورد بحث و بررسی قرار داده که عبارتند از: اقبال الاعمال سید بن طاووس و البلد الامین کفعمی و کتاب زوائد الفوائد. وی پس از بیان کلّیاتی در خصوص دلیل انتخاب موضوع و ضرورت و اهمیت آن، به بررسی مآخذ دعای عرفۀ سید الشهداء(ع) پرداخته و ضمن بررسی سند و متن هر یک و نقل سخنان پیرامون آن، ادلۀ منکران و مشکّکان انتساب این بخش ها به امام(ع) را نقل و ضمن دنبال کردن ردّ پای این عبارات در کتب مختلف (مصادر درجۀ دوم و سوم) و همچنین شروحی که آن را نقل نموده اند، به بررسی صحت و سقم اسناد هر یک از این منابع پرداخته است. در ادامه نیز از کلّ بحث یک نتیجه گیری می کند که شامل نتیجۀ بررسی مخطوطات الاقبال و زوائد الفوائد، نتیجۀ بررسی محتوایی این بخش ها، نتیجۀ بررسی متن اصل دعا، نتیجۀ نقل آرای منکران و یا مشکّکان انتساب این بخش ها به امام(ع) و یک نتیجۀ نهایی می شود. در پایان نیز سه ضمیمه وجود دارد که نویسنده در آن شرح حال ابن طاووس(ره)، ابن عطاء الله اسکندری، و تصاویری از صفحۀ پایانی اصل دعای عرفه را آورده است.