بررسی سندی و دلالی روایات گریه بر امام حسین (ع)

همتی، محمدعلی

در این پایان‌نامه احادیث گریه بر امام حسین از كتاب بحارالانوار (باب ۴۱ جلد ۴۵) بررسی سندی و دلالی می‌شود كه از مجموع ۵۸ حدیث بررسی شده تعداد ۳۶ حدیث مسند و ۵ حدیث مرسل است تعداد ۱۴ حدیث جمله راویانش توثیق شده است و در سند ۲۷ حدیث افراد مجهول در سند ۲ حدیث افراد مهمل و در سند ۱۲ حدیث غلات وجود دارند، از مجموعه ۱۳۹ نفر راوی ۸۱ نفر موثق و ۴۶ نفر مجهول و ۵ نفر عالی و ۴ نفر مهمل می‌باشد، احادیث مورد قبول از دو سه حدیث تجاوز نمی‌كند و احادیثی كه توسط راویان غالی و مجهول و مهمل نقل شده با ادله معتبر نقلی و عقلی معارض است و گریه مخلوقات خاصه آسمان و زمین و ملائكه بر امام حسین ۷ از باب مجاز و تمثیل می‌باشد.