(۱)
پژوهشی در پیرامون اصحاب اجماع

رضوی، محمد

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه امام صادق (ع)
به راهنمایی: غفاری‌صفت، علی‌اكبر
۱۳۷۵
۱۶۰ صفحه
كلید واژه : امام صادق‌ ع/ حدیث / رجالی/ الكشی / اجماع / طوسی/ اصحاب اجماع / امام هشتم(ع)، / امام باقر باقر(ع)

چكیده : رساله حاضر كه خدمتتان تقدیم می‌شود "پژوهشی در پیرامون اصحاب اجماع" نام دارد، اصحاب اجماع اصطلاحی است كه توسط متاخرین وضع شده است و مراد از آن عده‌ای از فقهاء و اصحاب امام باقر (ع) تا امام رضا (ع) می‌باشند جمله معروفی است كه توسط ابو عمر و محمد بن عمر بن عبدالعزیز كشی مطرح شده است كه ارتباط اساسی با این عده دارد، در خصوص این عبارات آرای مختلفی توسط علماء مطرح شده است در این رساله سعی ما بر آن است كه این احتمالات را مطرح كرده و بهترین راءی را از میان آنها برگزینیم. این رساله متشكل از دو فصل خواهد بود، در فصل اول به مسائلی خواهیم پرداخت كه دانستن آن زمینه را برای ایجاد تصویری روشن از موضوع رساله فراهم خواهد كرد این فصل در چهار بخش ارائه خواهد شد كه عبارتند از: -۱ دوران پرخاطره امام باقر تا امام رضا (ع) -۲ جایگاه بحث از اصحاب اجماع در علوم حدیث -۳ معرفی اصحاب اجماع -۴ معرفی مرحوم كشی و كتاب رجالی او فصل دوم نیز در ۳ بخش ارائه خواهد شد در بخش اول به بررسی مفهوم اجماع و حجیت و اعتبار آن خواهیم پرداخت و در بخش دوم معانی مختلفی را كه برای موصول "ما" در عبارت تصحیح مایصحح عنهم شده است مطرح خواهیم كرد و در بخش سوم تحلیل شیخ طوسی پیرامون عبارت كشی را به میان خواهیم آورد و نظریه لایروون و لایرسلون العن ثقه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نهایت نیز به نتیجه‌گیری می‌پردازیم و سعی خواهیم نمود كه ثمره عملی تحت نزد فقها را مشخص سازیم.