(۲)
پژوهشی درباره اصحاب اجماع

بهارزاده، پروین

دانشگاه : تربیت مدرس
استاد : غفاری، علی اكبر
سال : ۱۳۷۱

موضوع : در فصل اول به كلیاتی پرداخته شده كه دانستن آن به منظور ایجاد زمینه ذهنی مناسب و تصویری روشن از موضوع رساله،‌ضروری به نظر می‌رسید. فصل دوم به بررسی عبارات كشی اختصاص یافته و تعابیر مختلفی كه این عبارات استنتاج شده و نتایجی كه هر یك از این تعابیر به بارآورده است،‌مورد ارزیابی قرار گرفته است. فصل سوم در دو بخش تنظیم یافته است. بخش اول كه نسبتا«كوتاه می‌باشد، به تعداد و شمار صحیح «اصحاب اجماع» و علت ترتیب آنها در سه طبقه مذكور اشاره شده است و سرانجام در بخش دوم، شرح حال (تراجم) «اصحاب اجماع»‌ارائه شده است .