(۳)
پژوهشی پیرامون غلات شیعه و موضع ائمه در این باب

اسفندیاری، اسکندر

کارشناسی ارشد
دانشکدۀالهیات و معارف اسلامی و ارشاد
استاد راهنما: غفاری، علی اکبر
تیر۱۳۷۰