(۲)
بررسى خصوصیات رجالى كتاب «اختیار معرفةالرجال»

كنعانى، سید حسن

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشكده علوم انسانى دانشگاه تربیت مدرّس
استاد راهنما: شكورى، ابوالفضل
۱۳۷۲
۱۹۲

این پایان نامه در سه فصل و دو ضمیمه، فراهم آمده و سعى شده با دیدگاهى نو، شخصیت كَشّى و كتاب او مورد كند و كاو قرار گیرد. در فصل اوّل، وضعیت فرهنگى، سیاسى، اجتماعى و تاریخى كَش، زادگاه مؤلّف، مورد بررسى قرار گرفته است. فصل دوم به بررسى شخصیت ابو عمرو كشّى، طبقه او، شاگردان و مشایخ او و بررسى شیوه‏هاى او در حمل حدیث، اختصاص یافته است. در این فصل، شرح حال شاگردان كشّى و مشایخ حدیثى او به تفصیل آمده است. در فصل سوم، به بررسى كتاب رجال الكشّى یا همان اختیار معرفة الرجال پرداخته شده و مباحثى همچون: اصالت و تغییرات كتاب، اهمّیت كتاب و طریق آن، شیوه شیخ طوسى در گزینش مباحث و طریق او آمده است و كاستى‏هایى همچون: فقدان مقدّمه، مُرسَلات، تعلیقات، و حذف مشایخ و مكرّرات، براى كتاب برشمرده شده است. در ضمیمه اوّل، كلّیه اسناد كتاب بر حسب مشایخ و حروف الفبا، مدّون شده و در پایان، رساله‏اى تحت عنوان «جدول طبقات اسناد رجال الكشّى» انعكاس یافته و در ضمیمه دوم، فهرست همه رجال ذكر شده در كتاب، آمده است.