(۴)
ترجمه و تحقیق اعجاز قرآن در بحار الانوار

مویزى ثانى، محمدمهدى

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
استاد راهنما: مؤدب، سیدرضا
۱۳۷۹

در این پایان‏نامه احادیث مربوط به اعجاز قرآن بحارالانوار ترجمه و بررسى شده و مطالب آن در سه فصل و چهار پیوست آمده‏است: در فصل اول روایات مزبور ترجمه و بررسى شده‏است؛ در فصل دوم معجزه و اعجاز قرآن و قرآن تعریف و تبیین گردیده‏است؛ در فصل سوم وجوه اعجاز قرآن از دیدگاه علامه مجلسى و دیگران بررسى شده‏است. در پیوست‏ها از این موضوعات سخن رفته‏است: تفسیر قمى، شرح حال راویان روایات مربوط به اعجاز قرآن، شرح اصطلاح «عِدّه» و مصطلحات حدیثى مندرج در پایان‏نامه.