(۵)
ترجمه و تحقیق کتاب القرآن بحار الانوار

اسلامى، على

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
استاد راهنما: مؤدب، سید رضا
۱۳۷۸

در این پژوهش بخشى از کتاب بحار الانوار ترجمه و احادیث آن از نظر سند و متن نقد شده‏ است. در این بخش این مباحث آمده ‏است: اشتمال قرآن بر ظاهر و باطن و محکم و متشابه، اختصاص فهم کامل قرآن به ائمۀمعصومین (ع)، متخذ بودن سخنان ائمه از قرآن، احتواى قرآن بر تمام نیازمندی‌هاى بشر، جریان داشتن و جاودانگى قرآن، منع تفسیر به راى، بخش‌هاى قرآن، جدایى ‏ناپذیرى قرآن و ائمه از یکدیگر، فضیلت تدبر در قرآن، توسل به قرآن، ناسخ و منسوخ، آیات تأویل شده به ائمه، آیات نکوهنده یهود، مخلوقیت قرآن. در این پایان‏نامه سه موضوع تاویل قرآن، تفسیر به راى، و محکم و متشابه به تفصیل بررسى شده‏ است.