(۱۲)
تصحیح و تحقیق پنج نسخه خطی حدیثی و تفسیری

هزار، على‏رضا

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکده اصول دین قم
استاد راهنما: عابدى، احمد
۱۳۷۹

در این پایان‏نامه پنج نسخه در حدیث و تفسیر به این شرح تصحیح و تحقیق شده‏است: السحاب المَطیر فى تفسیر آیة التطهیر، اثر قاضى نور الله شوشترى؛ منتخب الانوار فى تاریخ ائمة الاطهار(ع)، نوشته ابوعلى محمد بن ‏ابى بکر همّام بن ‏سُهیل کاتب اِسکافى؛ التحصین فى صفات العارفین، تألیف احمد بن‏فهد حلّى؛ التعازى، اثر ابوعبدالله محمد بن‏على علوى؛ الفوائد المُهمّة فى احادیث الائمة(ع)، نوشته محمد باقر وحید بهبهانى، در خصوص هر یک از این نسخه‏ها نخست مقدمه‏اى در شرح حال مؤلف و معرفى نسخه‏ها و بیان روش تحقیق آمده، سپس توضیحاتى نظیر استدراک مآخذ و شرح اعلام در پاورقى آورده ‏شده ‏است.