(۱۳)
تحقیق در روش تفسیرى سید مرتضى و ترجمه ى امالى او (از سوره ى اعراف تا آخر انبیاء)

شفیع طلایی، مهناز

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى گرایش علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران، شمال
استاد راهنما: آیت الله زاده شیرازى، سید مرتضى
۱۳۷۴

در این پایان نامه مباحث تفسیرى امالى سید مرتضى مربوط به سوره هاى اعراف تا پایان انبیاء گردآورى و ترجمه شده و كلمات غریب, ضرب المثلها, اشعار و اعلام آن شرح گردیده است. شرح حال موئلف نیز در آغاز آمده است .