(۱۴)
ترجمه و تحقیق تنزیه الانبیاء (بخش انبیاء)

شایگان، محسن

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
استاد راهنما: آذرنوش، آذرتاش
۱۳۷۵

نام اصل كتابى كه ترجمه و بررسى شده تنزیه الانبیاء و الأمه است كه به سید مرتضى تعلق دارد. این كتاب داراى سه بخش است كه عنوان هر یك به ترتیب عبارت است از: آراى فرق مختلف درباره ى عصمت پیامبران و نقد آنها, بررسى آیات و روایات حاكى از ارتكاب گناه توسط پیامبران و اثبات عصمت أمه شیعه, در این پایان نامه بخش نخست كتاب, ترجمه و بررسى شده است. نویسنده ى پایان نامه در پاورقى مآخذ روایات و اشعار را ذكر و اعلام و اصطلاحات را شرح كرده است و در پیوست, تفصیل روایات اسلامى و آیات كتب مقدس (تورات و انجیل) را در خصوص داستان پیامبران آورده و بدینوسیله نتیجه گرفته, عقیده به عدم عصمت پیامبران ریشه در اسرأیلیات دارد.