(۵)
بررسی جنبه های روایی و داستانی در تاریخ بیهقی

خلخالی، نادر

کارشناسی ارشد ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
استاد راهنما: سلمی، عباس
۱۳۷۸
۱۱۵ صفحه

چکیده: این تحقیق به جست و جوی اصول و ویژگی‌های داستانی کتاب «تاریخ بیهقی» می‌پردازند، یعنی آن ویژگی‌هایی که در سایۀنام «تاریخ» کما بیش ناشناخته مانده است. لذا پس از گفتاری ابتدائی در مورد تاریخ و داستان و وجوه تشابه وتفاوت آن‌ها، از آن ویژگی‌ها که باعث مایه‌ور شدن هنری و در نتیجه جذب و همسویی خواننده است، سخن رفته است. در تعریف پایه‌ها و سازه‌های داستانی، «شنیدن قول و انتخاب احسن» اقدام شده و به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که با خاصیتی مشابه خود کتاب بیهقی، در کلیت خویش، تمامی چشم ‌اندازهای داستانی اثر را یکجا، پیش چشم آورد. در نهایت ما حصل تمامی مطالب مذکور بیانگر این مطالب است که راز زیبایی، و فریبندگی تاریخ بیهقی، در استفاده مطلوب از عناصر داستانی، برای گزارش تاریخ است و همین موضوع، اثر بیهقی را به عنوان اثری هنری ـ ادبی مطرح می‌کند.