(۲)
سیر تکامل ردیه های نوشته شده بر فصل الخطاب حاجی نوری

مفتح، محمدهادى

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکده اصول دین قم
استاد راهنما: حجتى، سیدمحمدباقر
۱۳۷۸

این پایان‏نامه آثارى را که ردّ مطالب فصل الخطاب حاجى نورى به نگارش درآمده، به ترتیب تاریخى بررسى کرده و مشتمل بر چهار فصل با این عناوین است: فصل اول، شرح زندگانى میرزا حسین نورى؛ فصل دوم، بررسى کتاب فصل الخطاب فى اثبات تحریف کتاب ربّ الارباب؛ فصل سوم، موضع علماى بزرگ شیعه در مقابل کتاب فصل الخطاب؛ در فصل چهارم مباحث پایان‏نامه جمع‏بندى شده ‏است.