(۸)
بررسی و نقد کتاب « القرآن الکریم و روایات المدرستین » علامه عسکری

اعتضادالسلطنه، محمد

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکده اصول دین قم
استاد راهنما: آصفى، محمدمهدى
۱۳۷۸

در این پایان‏نامه اثر یاد شده و مؤلف آن در سه بخش معرفى شده‏است: در بخش اول زندگى‏نامه علامه مرتضى عسکرى آمده‏است؛ در بخش دوم ویژگى‏هاى روش علمى علامه در کتاب مذکور یاد شده‏است و بخش سوم به بررسى، نقد و تحلیل آن کتاب اختصاص دارد و مشتمل بر این مباحث است: بررسى جامعه‏شناسى عرب بادیه‏نشین، بررسى بحث‏هاى مقدماتى تاریخ قرآن، بررسى اصطلاحات اسلامى، بررسى روایات تبعیت و روایات بسمله، بررسى روایات جمع‏آورى قرآن، بررسى موضوع نسخ در روایات.