(۹)
نقد و بررسی قرآن و سنت از کتاب « درآمدی بر قرآن» بلاشر

موحدپور، عبدالله

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مرکزى
استاد راهنما: حجتى، سیدمحمدباقر
۱۳۷۰

مباحث این پایان ‏نامه در سه بخش آمده ‏است. دربخش اول اهمیت قرآن از دیدگاه آیات و روایات، نظردانشمندان الهى و غیرالهى راجع به قرآن، اهتمام ‏مسلمانان نسبت به قرآن و رفتار خاورشناسان با قرآن ‏مطرح شده‏ است. در بخش دوم معرفى رژى بلاشر مؤلف‏ کتاب و مقدمۀآن آمده‏ است. در بخش سوم موضوعاتى‏ از قبیل توقف دین یهود، ناسخ و منسوخ، جایگاه پیامبراسلام (ص) در میان امت و نگاه قرآن به نماز مورد بحث‏ قرار گرفته ‏است.