(۱۰)
ارزیابی و بررسی تفسیر عیاشی

رستمی زاده، رضا

دانشگاه تهران
استاد راهنما: آیة الله زاده شیرازی، سید مرتضی

این پایان نامه، ابتدا به نكاتی درباره علم تفسیر و قواعد كلی آن و سپس به موضوعات زیر پرداخته است: مدارك تفسیر، زندگی‌نامه عیاشی سمرقندی و تألیفات وی، روند تكاملی علم تفسیر، تفسیر در عهد صحابه ، تفسیر در دوره تابعین و بعد از تابعین، تفسیر عیاشی و جایگاه آن در تاریخ تدوین علم تفسیر، نگرش و روش تفسیر عیاشی در التفسیر،‌بررسی ابواب هشتگاه مقدمه التفسیر، تفسیر قرآن به قرآن ، موضوعات مختلف در تفسیر عیاشی، شأن نزول آیات در تفسیر عیاشی، بازتاب اصول و فروع دین در تفسیر عیاشی، اخلاق و موارد آن و قصص انبیاء در تفسیر عیاشی.