(۲)
نقد و بررسى روش‏هاى تشخیص حدیث موضوع

جودوى، امیر

دكترى علوم قرآن و حدیث
استاد راهنما: سامى الدبونى، جعفر
استاد مشاور: آیةاللَّه‏زاده شیرازى، سید مرتضى؛ آذرنوش، آذرتاش
۲۳۴ ص.

نگارنده در مباحث مقدّماتى به بررسى درباره حدیث، مفهوم كذب و وضع، اجزاى حدیث و اهمّیت شناسایى حدیث «موضوع»، پرداخته است. در بررسى كاركرد«معیار عقل» براى تشخیص حدیث موضوع، دیدگاه دانشورانى همچون: خطیب، غزّالى، ابن صلاح، ابن قیم و سیوطى ارائه شده است. همچنین در بررسى كاركرد «معیار قلب» براى شناخت حدیث موضوع، دیدگاه موافقان و مخالفان این معیار، مورد بحث قرار گرفته است. معیار راوى، سومین معیارى است كه در این پایان‏نامه مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.
در فصلى دیگر، میزان كاركرد معیار قرآن براى بازشناخت احادیث موضوعْ بررسى شده و نگرش صاحب‏ نظران در چگونگى ارتباط قرآن با حدیثْ ارائه شده است. همچنین عرضه حدیث بر سنّت مشهور و خبر واحد، معیارى است كه مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.
نگارنده، در بخش پایانى رساله، تألیفات اختصاصى در زمینه احادیث موضوع را معرّفى كرده و كتاب المنار المنیف ابن قیم جوزى و قواعد مورد استثناى او را به تفصیل، مورد نقد و بررسى قرار داده است.
پیچیدگى غیر متعارف مباحث، فقدان نظامواره تحقیق، نامشخّص بودن دیدگاه‏هاى نگارنده به صورت روشن، سردرگمى در نحوه ارائه مباحث، و فقدان فهرست گویا، از كاستى‏هاى جدّى این پایان نامه است.