(۵)
جعل حدیث در اسلام

مسطوری، علی

كارشناسی ارشد فرهنگ و تمدن اسلامی
دانشگاه تهران
به راهنمایی: نصیریان، یدالله
۱۳۷۰
كلید واژه : اسلام / جعل (حدیث) / احادیث

چكیده : این رساله مشتمل بر چهار باب است .در باب اول سیر تدوین حدیث در اسلام م بررسی قرار گرفته است .در باب دوم جعل حدیث در اسلام مد نظر بوده و شرح داده شده و در باب سوم جعل نزد فریقین (شیعه و اهل سنت) توضیح داده شده و در باب چهارم مباحثی چند در ارتباط با جعل حدیث ارائه گردیده است .