(۶)
بررسی نقش غالیان در روایات تحریف قرآن

احمدی، محمد حسین

کارشناسی ارشد علوم قرآن و تفسیر
دانشگاه قم
استاد راهنما: مؤدب، سیدرضا
۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۱۲۲
کلید واژه: روایات تحریف، پیدایش غلو، عقایدغلات، تفسیر به رأی، راویان غالی

چکیده: نگرشی است تاریخی به مقوله غلو و نقش غالیان در گسترش روایات دال بر تحریف قرآن. در رساله حاضر ضمن معناشناسی غلو و بررسی پیدایش غالیان،به نقش تخریبی آنان در عقاید شیعیان اشاره شده و تأثیر آنها در گسترش روایات تحریف مورد تجزیه و تحلیل تاریخی قرار گرفته است. از نظر نویسنده سطحی نگری،اخباری گری، دشمنی با تشیع، تفسیر به رأی و فرومایگی ناقلان روایت را از عمده ترین دلایل گسترش روایات تحریف محسوب می شود و افراط غالیان در محبّت اهل بیت(ع)و جهل آنان نیز باعث تقویت این امر شده است. نویسنده در قسمتی دیگر از مقاله به پژوهش درباره اسناد مربوط به روایات تحریف پرداخته و فهرستی از راویان این احادیث وشرح حال آنان بویژه غالیان تهیّه نموده است. در فصول پایانی، تأویل باطل، کمک به نقل روایات اهل سنت، جعل و تصرف و نقل روایات مشابه و متشابه را به عنوان روشهای غلات برای اثبات نظریه تحریف قرآن بیان می نماید.