(۳)
ملاک‌های نقد حدیث از دیدگاه علامه شوشتری(ره) با تأکید بر کتاب «الأخبار الدخیله»

صفی الحسینی، سید سلیمان

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق(ع)
استاد راهنما: ایزدی مبارکه، کامران
استاد مشاور: مصلایی‌پور، عباس
۱۳۸۵
۱۴۰  ص.

در این پژوهش به بهترین ملاک‌ها و معیارهای علامۀ شوشتری، به عنوان ناقد بزرگ در میان محدثان معاصر، در زمینۀ نقد حدیث اشاره شده است. تحقیق در سه فصل سامان یافته است: در فصل نخست با پرداختن به کلّیات بحث، به چیستی نقد حدیث و ضرورت آن، علل جعل و وضع حدیث، زندگی‌نامۀ علامه شوشتری و تألیفات ایشان اشاره شده است. در فصل دوم به ملاک‌ها و معیارهای ایشان در نقد اسنادی حدیث پرداخته که عبارتند از: تحریف در سند، توجه به طبقات راویان، اعتبار مأخذ حدیث، ترجیح سند منقول از ثقه بر مهمل و مجهول، ترجیح سند منقول از راویان از یک راوی بر غیر آن، ترجیح سند مشهور بر شاذ. فصل سوم نیز به ملاک‌ها و معیارهای ایشان در نقد متن‌محور حدیث اختصاص یافته که شامل این موارد می‌شود: توجه به ضروریات مذهب، تاریخ معتبر، سیاق متون احادیث مشهور و تحریف در متن، تصحیف، خلط، تقدیم و تأخیر، کاهش و نقصان، افزایش و ادراج، درآمیختن حاشیه با متن، نقل به معنای مخل. روش این رساله، توصیفی ـ تحلیلی است.