(۴)
نقد حدیث در آیینه روایات معصومان(ع)

حیدرزاده، ناصر

کارشناسی ارشد
دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری
استاد راهنما: نفیسی، شادی
استاد مشاور: رحمان‌ستایش، محمدکاظم
۱۳۸۶
۴۰۷ ص.

نگارنده، در این پایان‌نامه، بررسی می‌کند که موضع معصومان(ع) دربارۀ نقد چیست؟ نقدهای ائمه(ع)، به چه عواملی وابسته بوده است و بیشتر ناظر به کدام یک از موضوعات حدیثی است؟ وی، نقدهای معصومان(ع) نسبت به روایات را به صورت موضوعی و در نه فصل و یک خاتمه ارائه کرده است.
در فصل اول، به مفاهیم کلیدی حدیث، سنّت، روایت، نقد حدیث و گونه‌های نقد، ضرورت نقد، جایگاه نقد حدیث، و مبنا و پیش‌فرض در پذیرش روایات، توجّه کرده است. در فصل دوم، به اصول و معیارهای نقد حدیث در کلام معصومان(ع)، و در فصل سوم، به نقدهای معصومان(ع) در مباحث اعتقادی (توحید، نبوّت و امامت)، فقهی، اخلاقی، قرآنی، فضایل و تاریخ و سیره، پرداخته است و در خاتمه هم مباحث را جمع‌بندی نموده است.