(۶)
شیوه نقد سندی حدیث

زندی، سعید

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه قم
به راهنمایی: نكونام، جعفر
۱۳۷۶
۱۱۶ صفحه
كلید واژه : نقد / حدیث

چكیده : این پایان‌نامه درباره شیوه نقد سندی حدیث است و در آن نقاط قوت و ضعف سندهای احادیث بررسی شده و در خصوص سندهای متعارض و شیوه جمع اسناد قابل جمع و طریق ترجیح اسناد قابل ترجیح بحث به میان آمده است ، سپس اعتبار هریك از طرق تحمل حدیث ، تحقیق شده است . مراد از نقد سند بیان جهات قوت و ضعف زنجیره راویان است . جهانی كه به یك سند قوت می‌بخشد كثرت طرق، اتصال زنجیره‌ها و قلت وسائط است ، و اموری كه سند را ضعیف می‌كند غرابت ، انقطاع و كثرت واسطه‌ها و تعارض طرق است . البته تعارض طرق در صورتی موجب اعتبار سند می‌شود كه دو سند متعارض ، قابل جمع نباشند ولی اگر بتوان یكی از دو سند متعارض را با مرجحات سندی نظیر كثرت طرق و مزیت راویان بر دیگری ترجیح داد، در اینصورت تنها سند مرجوع بی‌اعتبار تلقی می‌شود.