(۲۱)
نقش امام صادق (ع)در تربیت محدثین و تدوین حدیث

قریشی، علی اکبر

کارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت
۱۳۸۱

چکیده پایان نامه به دست نیامد.