(۹)
اهل بیت (ع) در کتاب و سنت

داوودی، فاطمه‌زهرا

الهیات و معارف اسلامی
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران
۱۳۸۱

چکیده پایان نامه به دست نیامد.