(۱۲)
قلب و احوال آن در قرآن و حدیث

نیكو خصال، ابوالفضل

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى كرج
استاد راهنما: لسانى فشاركى، محمد على
۱۳۷۶

در این پایان نامه آیات و روایاتى كه حاوى واژه ى ((قلب)) است، گردآورى و تحت عناوین بیماریهاى قلب، سلامت قلب و نشانه هاى آن بررسى شده اند.