(۴)
علل تجدید نبوت‌ها و مسألۀختم نبوت از دیدگاه عقل و نقل

عظیمی دخت شورکی، علیرضا

کارشناسی ارشد
دانشکدۀالهیات، معارف اسلامی و ارشاد
استاد راهنما: مصطفوی، حسین
خرداد ۱۳۷۶
۱۶۰ ص

چکیده پایان نامه به دست نیامد.