(۵)
نبوت از دیدگاه عقل و نقل

کمالى، محمد

کارشناسى ارشد فلسفه و حکمت‏ اسلامى
دانشگاه آزاد اسلامى نجف‏آباد
استاد راهنما: گلستانى، سیدهاشم
۱۳۷۶

اهم موضوعات این پایان‏نامه به قرار ذیل است: معناى رسول و نبى از دیدگاه قرآن، اقسام نبوت، اهداف‏ بعثت انبیاء چون اقامه قسط و عدل، تذکر به فطریات و مستقلات عقلى و رفع اختلافات، ادلۀاثبات نبوت ‏پیامبر اسلام (ص)