(۸)
بررسی حقیقت معراج پیامبر (ص) از دیدگاه مفسرین، محدثین، متکلمین، حکما و عرفای اسلامی

صانعى، زهره

کارشناسى ارشد فلسفه و کلام اسلامى
دانشگاه فردوسى مشهد
استاد راهنما: یزدى مطلق، فاضل
۱۳۷۷

مباحث این پایان‏نامه عبارتند از: معناى لغوى و اصطلاحى معراج، معراج از دیدگاه مفسرین و محدثین، معراج در سوره‏هاى اسراء و نجم، کیفیت معراج، بررسى ‏معراج از دیدگاه عرفا.