(۳)
دین و دنیا در نهج البلاغه

غفوری، حسین

کارشناسی ارشد
دانشکدۀالهیات، معارف اسلامی و ارشاد
استاد راهنما: مصطفوی، حسن
مهر ۱۳۷۱

چکیده پایان نامه به دست نیامد.