(۱)
بررسی جایگاه و منزلت انسان در قرآن و حدیث

پاک‌سرشت، حسین

کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، مرکزی
استاد راهنما: حجتی، سید محمد باقر
۱۳۷۷

مباحث این پایان‌نامه عبارتند از: انسان در لغت و اصطلاح قرآن و فلاسفه و عرفا، چگونگی خلقت انسان ‌از دیدگاه قرآن و روایات، قرآن و فرضیۀتکامل، سجده‌ی‌ فرشتگان بر آدم، فضائل و کرامات انسان در قرآن وحدیث، انسان و امانت الهی، قرآن و مسئلۀجبر و اختیارانسان، انسان و مقام خلیفة اللهی.

(۱)
بررسی جایگاه و منزلت انسان در قرآن و حدیث

پاک‌سرشت، حسین

کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، مرکزی
استاد راهنما: حجتی، سید محمد باقر
۱۳۷۷

مباحث این پایان‌نامه عبارتند از: انسان در لغت و اصطلاح قرآن و فلاسفه و عرفا، چگونگی خلقت انسان ‌از دیدگاه قرآن و روایات، قرآن و فرضیۀتکامل، سجده‌ی‌ فرشتگان بر آدم، فضائل و کرامات انسان در قرآن وحدیث، انسان و امانت الهی، قرآن و مسئلۀجبر و اختیارانسان، انسان و مقام خلیفة اللهی.