1
تاریخ طبری ـ دیباچه ج 16

مؤخره

بسم اللّه الرحمن الرحيم

ديباچه

بسيارى از مردمان تاريخ را همچون داستان و افسانه و شرح احوال و تراجم
دانشمندان و بزرگان را مانند سرگذشت و قصه مى انگارند و جز سرگرمى آنى و
حظ و لذت موقتى فايدهء ديگر بران مترتب نميدانند.تا اندازه اى هم اين عقيده نسبت
به بيشتر تواريخ و تراجم احوال درست است زيرا نويسندگان تواريخ و تذكره هاى
مذكور چون خود بخوبى پى بحقيقت تاريخ و فلسفهء آن نبرده اند؛ازينرو در نگارش
قضايا و حوادث تاريخى و بيان شرح احوال بزرگان و دانشمندان نتوانسته اند نتايج
و ثمره هائى را كه بايد از مجموعهء حوادث تاريخى و يا سرگذشت زندگانى آنان بيرون
آورند،در كاب خود بياورند.در نتيجه اغلب كتب تاريخ و تذكره داراى مطالب
خشك و كم فايده و يا مانند افسانه و قصه شده و ارزش حقيقى خود را از دست
داده است.
اين نقيصه و نارسائى ناشى از خود تاريخ و«تاريخ ادبيات»و تراجم احوال
و شرح زندگانى بزرگان و دانشمندان-كه قسمت سودمندتر و فصل شيرين تر و
پر معنى تر تاريخ است-نميباشد بلكه نقيصهء مذكور نتيجهء نارسائى انديشهء نويسندگان
تاريخ و ناتمامى كتب آنان است وگرنه بى شك-چنانكه گفته اند-تاريخ آئينهء
عبرت است و چنانكه نويسندهء اين اوراق معتقد است:تاريخ ادبيات و شرح
احوال و زندگانى بزرگان و دانشمندان و نوابغ گذشته راهنماى سعادت و
سرمشق زندگانى علمى و عملى آيندگان است.
ميگوئيم تاريخ آئينهء عبرت است زيرا تاريخ آئينه ايست صافى و شفاف و
حقايق نما كه نيكيها و زشتيهاى مردمان پيشين در آن نمايان است.ترقى و انحطاط


تاریخ طبری ـ دیباچه ج 16
0

ج ۱۶ مؤخره

  • نام منبع :
    تاریخ طبری ـ دیباچه ج 16
    موضوع :
    تاریخ اسلام
تعداد بازدید : 1250
صفحه از 7
پرینت  ارسال به